Cascade Yarns Collection: Sarasota Solids - NEW YARN

Back
Sarasota Solids - NEW YARN 

Yarn:

Sarasota Solids - NEW YARN

Code:

Q0660

Description:

Sarasota Solids is the perfect combination of cotton and acrylic now in solid colors. Make all sorts of garments with this incredibly soft and versatile yarn. 60% Cotton, 40% Acrylic

Meters Per Ball:

287

Needle Size/Tension:

3.75-4mm | 22sts

Pack Size:

10x100g

Colours:

Q0660-201Q0660-201
Baby Lime
Q0660-201

Qty:

Q0660-202Q0660-202
Jade Green
Q0660-202

Qty:

Q0660-203Q0660-203
Garden Green
Q0660-203

Qty:

Q0660-204Q0660-204
Parrot Green
Q0660-204

Qty:

Q0660-205Q0660-205
Dark Green
Q0660-205

Qty:

Q0660-206Q0660-206
Sepia
Q0660-206

Qty:

Q0660-207Q0660-207
Pale Gold
Q0660-207

Qty:

Q0660-208Q0660-208
Baby Yellow
Q0660-208

Qty:

Q0660-209Q0660-209
Yellow
Q0660-209

Qty:

Q0660-210Q0660-210
Dusty Orange
Q0660-210

Qty:

Q0660-211Q0660-211
Orange Rust
Q0660-211

Qty:

Q0660-212Q0660-212
Molten Lava
Q0660-212

Qty:

Q0660-213Q0660-213
Chili Pepper
Q0660-213

Qty:

Q0660-214Q0660-214
Bright Rose
Q0660-214

Qty:

Q0660-215Q0660-215
Anemone
Q0660-215

Qty:

Q0660-216Q0660-216
Azalea Pink
Q0660-216

Qty:

Q0660-217Q0660-217
Baby Pink
Q0660-217

Qty:

Q0660-218Q0660-218
Orchid
Q0660-218

Qty:

Q0660-219Q0660-219
Crushed Grape
Q0660-219

Qty:

Q0660-220Q0660-220
Pansy
Q0660-220

Qty:

Q0660-221Q0660-221
Black
Q0660-221

Qty:

Q0660-222Q0660-222
Silver
Q0660-222

Qty:

Q0660-223Q0660-223
Lunar Rock
Q0660-223

Qty:

Q0660-224Q0660-224
White
Q0660-224

Qty:

Q0660-225Q0660-225
Baby Peach
Q0660-225

Qty:

Q0660-226Q0660-226
Salmon Rose
Q0660-226

Qty:

Q0660-227Q0660-227
Coral Rose
Q0660-227

Qty:

Q0660-228Q0660-228
Periwinkle
Q0660-228

Qty:

Q0660-229Q0660-229
Royal Blue
Q0660-229

Qty:

Q0660-230Q0660-230
Navy
Q0660-230

Qty:

Q0660-231Q0660-231
Blue
Q0660-231

Qty:

Q0660-232Q0660-232
Baby Blue
Q0660-232

Qty:

Q0660-233Q0660-233
Turquoise
Q0660-233

Qty:

Q0660-234Q0660-234
Blue Turquoise
Q0660-234

Qty:

Q0660-235Q0660-235
Blue Sapphire
Q0660-235

Qty:

Q0660-236Q0660-236
Deep Lagoon
Q0660-236

Qty:

Q0660-237Q0660-237
Dusty Turquoise
Q0660-237

Qty:

Q0660-238Q0660-238
Beach Glass
Q0660-238

Qty:

Q0660-239Q0660-239
Granite Green
Q0660-239

Qty:

Q0660-240Q0660-240
Celadon
Q0660-240

Qty:

Q0660-241Q0660-241
White Swan
Q0660-241

Qty:

Q0660-242Q0660-242
Chinchilla
Q0660-242

Qty: